Vedtægter

I.h.t. §§ i lov for Lionsklubber tilsluttet multipeldistrikt 106

§ 1

Lions Give er en mix-klub, hvilket vil sige, at vi tilbyder medlemskab til såvel kvinder som mænd.

Medlemskab kan alene stiftes ved indbydelse fra klubbens side, og der kan alene optages medlemmer, der er bosiddende i Give eller omegn eller hvis væsentligste erhvervsinteresser findes indenfor nævnte lokale område, eller der bor i et område, indenfor hvilket der ikke findes nogen Lionsklub, og som i øvrigt opfylder betingelserne efter distriktsloven og loven for ”The international Association of Lions Clubs”.

Forslag til optagelse af nyt medlem kan fremsættes af ethvert medlem (sponsor), som skal begrunde forslaget overfor præsidenten / klubben. Såfremt emnet godkendes af klubmedlemmerne, gives der en frist på 14 dage, hvor begrundet indsigelse mod forslaget skal fremsættes overfor præsidenten. 

Efter fristens udløb indbyder sponsor den foreslåede til at blive medlem af klubben, således at der gives ham eller hende lejlighed til at deltage i et eller flere klubmøder, inden han eller hun bestemmer sig endeligt for medlemskab. 

Alle forhandlinger vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.

Forslag om optagelse af medlemmer, der tidligere har været medlem af klubben, behandles på samme måde som forslag til optagelse af nye medlemmer, dog med de modifikationer, som hver enkelt genoptagelse måtte berettige til.

Medlemmer af andre Lionsklubber, som tager bopæl indenfor klubbens område eller hvis væsentligste erhvervsinteresser fremover udøves indenfor klubbens område, kan selv søge optagelse i denne. Optagelsen er dog betinget af, at der kun kan præsteres tilfredsstillende udtalelse fra den klub, som vedkommende fratræder. Er der forløbet mere end 1 år efter flytningen og udtrædelsen af den anden Lionsklub, sker optagelsen efter reglerne om optagelse af nyt medlem.

Medlemskab af andre serviceklubber af lignende art som Lions, behøver ikke hindre optagelse i Lions Give. Fordele og ulemper skal dog nøje overvejes af bestyrelse, medlemsudvalg og medlemmer, og ansøgning behandles i øvrigt på samme måde som for ”almindelige” nye medlemmer.

Ethvert Lionsmedlem, der er fyldt 70 år, kan efter eget ønske indtræde i en seniorordning efter skriftlig anmodning herom til præsidenten. Et seniormedlem har samme rettigheder og forpligtigelser som øvrige medlemmer. Et seniormedlem betaler et af generalforsamlingen vedtaget klubkontingent, som skal være min. det på sidste distriktsmøde fastsatte kontingent til distrikt, samt de aktuelt gældende beløb til Lions Clubs International, Oak Brock. Seniormedlemskab kan til enhver tid ændres til normalt medlemskab, hvis medlemmet anmoder herom.

 

§ 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på den 1. ordinære mødedag.

 

§ 3

Klubben afholder så vidt muligt medlemsmøde 2. tirsdag i hver måned i det ordinære klubår.

 

§ 4

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og kontingentet erlægges halvårsvis forud.

 

§ 5

Bestyrelsen fremsætter forslag til ny bestyrelse. Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

I bestyrelsen, hvor PP ikke er medlem, sidder både 1. og 2. vicepræsident, og det er 1. vicepræsidenten, som indstilles til at overtage posten som klubbens Præsident. Herefter rykker 2. vicepræsident frem som 1., og der vælges ny 2. vicepræsident.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes så vidt muligt én gang om måneden.

 

§ 6

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen samt præsidenten direkte ved simpelt flertal. De valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler mellem sig hvervene som sekretær, kasserer, 1. og 2. vicepræsident, klub-mester og tail-twister.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, og valget gælder for et år ad gangen. Der vælges dog ny præsident hvert år.

Hvert år vælges endvidere mindst en revisor, der kan genvælges.

 

§ 7

”Aktivitetskasse”

Enhver klub skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde, oprette en aktivitetskasse. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det/de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål.

Såfremt en forventet overskudsgivende aktivitet resulterer i underskud, skal dette dækkes af klubkassen. Der kan ikke gennemføres en senere aktivitet til dækning af dette.

Over aktivitetskassens midler skal der under tilsyn af revisorerne føres særskilt regnskab, ligesom disse midler skal holdes fuldstændig adskilt fra klubbens øvrige formue.

 

§ 8

Kassereren fører klubbens regnskaber, såvel det der vedrører klubbens administration ”klubkassen”, som det der vedrører klubbens aktiviteter – ”Aktivitetskassen”. Disse to regnskaber må holdes skarpt adskilt fra hinanden. Kassereren må drage omsorg for, at klubbens midler ikke anvendes i strid med denne vedtægt, og herunder at indsamlede midler ikke anvendes til klubbens administrative formål.

Ved udgangen af klubåret udfærdiger kassereren årsregnskaber for såvel  administration som aktiviteter, og fremlægger dem i revideret stand på det første medlemsmøde i det nye klubår.

Kassereren modtager indkomne penge og sørger for deres opbevaring, samt foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne.

 

§ 9

Sekretæren fører protokol over såvel medlemsmøder som bestyrelsesmøder. Hvis sekretæren er forhindret i at deltage i et møde, føres protokollen af et andet af bestyrelsen udpeget medlem.

 

§ 10

Klubbens opløsning.

Klubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer, som ”The International Association af Lions Clubs” må anse for tilstrækkelig, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love. I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen, og klubbens almindelige formue skal tilbydes en forening med beslægtede formål, fortrinsvis en dansk Lionsklub, efter generalforsamlingens bestemmelse.

Den under en oprettet aktivitetskasse henhørende formue kan alene anvendes i henhold til §7, enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger og lignende med formål svarende til de i §7 nævnte.

Hvor nærværende vedtægt afviger fra de internationale love, er det den internationale lov, der gælder.

 

Seneste ændring d. 12.04.2016